Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden IT voor ondernemers 

Dit zijn de algemene voorwaarden (hierna: “Algemene Voorwaarden”) van IT voor ondernemers BV met zetel te Moffelstraat 3, 3900 Pelt en ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer 1003.158.063. (Hierna: “IT voor ondernemers”) 

Artikel 1 – Toepassingsgebied 

De Algemene Voorwaarden van IT voor ondernemers regelen de relatie tussen de Klant en IT voor ondernemers. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke offerte, elke tot stand gekomen overeenkomst, elke bestelling, aanvragen van een herstelling, onderhoud of enig andere dienstverlening vanwege IT voor ondernemers. Wanneer de Klant niet (meer) akkoord gaat met de toepassing van één of meerdere bepalingen vermeld in deze Algemene Voorwaarden, is het niet mogelijk om een aankoop te voltooien of een dienstverlening bij IT voor ondernemers te genieten.  

De voorliggende Algemene Voorwaarden zijn als enige van toepassing met uitsluiting van de algemene voorwaarden van de Klant. De Algemene Voorwaarden zijn op ieder ogenblik vrij te raadplegen op de website van IT voor ondernemers: www.itvoorondernemers.be, zodat de Klant bij het plaatsen van een bestelling dient te verklaren dat hij/zij kennis heeft genomen van de Algemene Voorwaarden en bevestigt dat hij/zij de hieruit voortvloeiende rechten en verplichtingen aanvaardt. 

 

Artikel 2 – Definities 

De “Klant” is iedere rechtspersoon die producten en/of diensten bij IT voor ondernemers bestelt. 

 

Producten” zijn alle computers, software-pakketten en programma’s en computer accessoires.    

Artikel 3 – Dienstverlening en aanbod  

IT voor ondernemers biedt de Klant de mogelijkheid om over te gaan tot de aankoop van computers, software-pakketten en programma’s en computeraccessoires.  

IT voor ondernemers biedt eveneens dienstverlening aan, bestaande uit het opmaken van wachtwoordbeheer tools, serverbeheer, e-mail configuratie, computerbeveiliging, netwerkbeheer, systeembeheer, camerabewaking, toegangscontrole, cyber security en het uitvoeren van herstellingen en onderhoud aan een Product. 

Tot slot biedt IT voor ondernemers de formule van een creditsysteem aan voor het leveren van de hogervermelde dienstverlening. Dit creditsysteem houdt in dat de Klant credits kan aankopen om zorgeloos IT vragen te kunnen stellen, herstellingen en onderhoud van Producten te laten uitvoeren waarbij volgend aanbod geldt:  

  • 10 credits met een geldigheidsduur van 2 jaar;
  • 20 credits met een geldigheidsduur van 2 jaar en bijhorende aankoopgeschenk;
  • 25 credits met een geldigheidsduur van 2 jaar en bijhorende aankoopgeschenk;
  • 50 credits met een geldigheidsduur van 2 jaar en bijhorende aankoopgeschenk;

 

Voor elke door IT voor ondernemers geleverde dienst waarbij de Klant gebruik heeft gemaakt van het creditsysteem, staat 1 credit gelijk aan dertig minuten dienstverlening.  

 

Indien IT voor ondernemers in het kader van de dienstverlening een verplaatsing dient uit te voeren, heeft IT voor ondernemers het recht om voor elke verplaatsing binnen een straal van 50km van het hogervermeld adres van de zetel van IT voor ondernemers één (1) credit in rekening te brengen. Indien de verplaatsing verder is dan 50km van het hogervermeld adres van de zetel van IT voor ondernemers, heeft deze laatste het recht om twee (2) credits aan de Klant aan te rekenen. 

 

Na elke uitgevoerde dienstverlening zal IT voor ondernemers meedelen hoeveel credits in rekening worden gebracht en wat het desgevallend saldo van de credits van de Klant bedraagt. 

Afbeeldingen op website, in catalogi, op folders of ander drukwerk zijn illustratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet bij het te koop aangeboden Product behoren en/of niet in de aangeduide verkoopprijs zijn inbegrepen. Dergelijke zaken blijken evenwel uit de duidelijke omschrijving door IT voor ondernemers van het te koop aangeboden Product. Bij twijfel of mogelijke dubbelzinnige interpretatie richt de Klant zich tot IT voor ondernemers om zich correct te informeren. IT voor ondernemers is niet aansprakelijk voor materiële fouten, kennelijke zet- of drukfouten. In dat geval is sprake van een ongeldig aanbod waartoe IT voor ondernemers op geen enkele manier verbonden kan zijn. Onjuistheden worden steeds door het leveren van de grootst mogelijke inspanning zo snel mogelijk rechtgezet. 

 

Artikel 4 – Offerte en prijs 

De prijs van een Product of dienstverlening slaat steeds op het Product of dienstverlening zoals dat woordelijk wordt omschreven door IT voor ondernemers in catalogi, op de website of in de omschrijving op de offerte. De prijzen zijn steeds uitgedrukt in euro, exclusief btw en andere wettelijk verplichte bijdrages. Andere bijkomende kosten worden steeds transparant geduid. Bij bestellingen wordt de prijs bepaald op het ogenblik van het plaatsen van de bestelling  dan wel bij het sluiten van de overeenkomst. De prijs van de credits alsook van de creditpakketten worden uitdrukkelijk meegedeeld op de website van IT voor ondernemers en zijn geldend op het ogenblik van de bestelling.  

Offertes van IT voor ondernemers, alsmede de door haar verstrekte gegevens, zijn steeds vrijblijvend en gelden steeds ten titel van inlichting en binden IT voor ondernemers niet. Offertes worden in ieder geval slechts bindend en leiden tot een overeenkomst wanneer ze na aanvaarding door de Klant door IT voor ondernemers schriftelijk wordt bevestigd. De in de offertes opgegeven prijzen gelden, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, gedurende veertien (14) dagen vanaf de datum van de offerte.  

Artikel 5 – Leverings- en uitvoeringstermijn  

Alle opgegeven uitvoerings- dan wel leveringstermijnen zijn slechts benaderend, indicatief en informatief hetgeen in hoofde van IT voor ondernemers uitsluitend een inspanningsverbintenis en geenszins een resultaatsverbintenis inhoudt. Wanneer de meegedeelde uitvoerings- dan wel leveringsstermijn niet kan worden gerespecteerd, wordt in eerste instantie een aanvullende termijn afgesproken. Op generlei wijze kan het overschrijden van deze termijnen aanleiding geven tot ontbinding van de overeenkomst of tot enige schadevergoeding of verwijlintresten ten laste van IT voor ondernemers. Alleszins kan een vordering door de Klant slechts ingesteld worden na schriftelijke ingebrekestelling van IT voor ondernemers, waarbij aan deze laatste een redelijke termijn wordt toegekend voor de voltooiing der werken.  

Artikel 6 – Betaling en facturatie   

Behoudens andersluidende bepalingen in de offerte van de Klant, dient de Klant de aan IT voor ondernemers verschuldigde bedragen als volgt te betalen:  

Indien de Klant gebruik wil maken van het creditsysteem, zoals bepaald in artikel 3 van deze Algemene Voorwaarden, dient de Klant eerst over te gaan tot de aankoop van credits. De prijzen van de verschillende creditpakketten zijn terug te vinden op de website van IT voor ondernemers en de toepasselijke prijzen zijn degene vermeld op de website op het ogenblik van de bestelling. Het is slechts na ontvangst van de betaling van de credits dat de Klant de credits heeft bekomen en IT voor ondernemers haar diensten zal verlenen op basis van het creditsysteem.  

Indien de Klant geen gebruik wil maken van de diensten van IT voor ondernemers via het creditsysteem, dan wel Producten aankoopt geldt de prijs zoals tussen partijen overeengekomen en hetgeen blijkt uit de offerte dan wel de website van IT voor ondernemers. De betaling van dergelijke dienstverlening dan wel aankoop van Producten dient te geschieden na ontvangst van de facturen zoals hieronder bepaald.  

De door IT voor ondernemers uitgeschreven facturen zijn betaalbaar binnen 14 dagen na factuurdatum en kunnen worden voldaan mits overschrijving dan wel gebruik van de QR code op de betreffende factuur. 

Indien de prijs voor de Producten, zoals opgenomen in de offerte en/of overeenkomst tussen de Klant en IT voor ondernemers, ingevolge omstandigheden buiten de wil van IT voor ondernemers zouden stijgen (bijvoorbeeld door stijgende materiaalprijzen), behoudt IT voor ondernemers zich het recht voor om de overeengekomen prijs met de Klant te herzien, de prijsstijgingen te verwerken en de overeengekomen prijs dienaangaande aan te passen.   

Bij gehele of gedeeltelijke niet (-tijdige) betaling van een factuur op de vervaldag begaat de Klant een contractuele wanprestatie. In dat geval zal IT voor ondernemers kosteloos een schriftelijke ingebrekestelling verzenden naar de Klant ter betaling van de openstaande factuur.  

Bij gehele of gedeeltelijke niet betaling van de Klant binnen de 14 kalenderdagen na ontvangst van de hogervermelde ingebrekestelling is de Klant van rechtswege en zonder verdere verwittiging verwijlintresten verschuldigd op het onbetaalde factuurbedrag aan een conventionele intrestvoet van 1% per maand, alsook een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het onbetaalde factuurbedrag met een minimum van 250,00 EUR voor administratieve kosten en buitengerechtelijke invorderingskosten, onverminderd het recht van IT voor ondernemers om een hogere schadevergoeding te vorderen mits bewijs van hogere werkelijk geleden schade.  

Bij gehele of gedeeltelijke niet (tijdige) betaling van een factuur op de vervaldag behoudt IT voor ondernemers zich bovendien het recht voor om de uitvoering van de lopende overeenkomst te schorsen, zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder schadevergoeding, tot IT voor ondernemers de volledige betaling (incl. interesten en kosten) heeft ontvangen. Indien IT voor ondernemers een licentie voor het gebruik van een programma verschaft aan een Klant heeft IT voor ondernemers bij gehele of gedeeltelijke niet (tijdige) betaling van een factuur op de vervaldag het recht om het gebruik van de licentie zonder voorafgaande waarschuwing te beëindigen. Na integrale betaling van de betreffende factuur verleent IT voor ondernemers opnieuw het gebruiksrecht over het betreffende aangekochte programma. 

Indien de Klant beroep doet op het creditsysteem voor de dienstverlening, zal de Klant ervoor moeten zorgen dat er steeds voldoende credits beschikbaar zijn opdat IT voor ondernemers haar diensten zal verlenen. Indien de Klant niet over voldoende credits beschikt heeft IT voor ondernemers het recht om haar diensten te schorsen, zonder schadevergoeding, tot het ogenblik dat de Klant over voldoende credits beschikt. 

Op straffe van verval dient de Klant elk protest met betrekking tot een factuur binnen 7 kalenderdagen na factuurdatum schriftelijk en per aangetekend schrijven over te maken aan IT voor ondernemers, dit met vermelding van factuurnummer en datum. Bij gebreke aan protest binnen hogervermelde termijn worden de facturen als definitief aanvaard beschouwd.  

Het eigendomsrecht van de door IT voor ondernemers geleverde Producten wordt slechts aan de Klant overgedragen na integrale betaling van de bestelling. Als uitzondering op artikel 1583 van het oud Burgerlijk Wetboek, blijven de verkochte, geleverde of geïnstalleerde producten de exclusieve eigendom van IT voor ondernemers tot de dag der algehele betaling van de factuur. Zolang de betaling van de verkoopprijs niet werd uitgevoerd, is het de Klant verboden de Producten te verpanden, te schenken of deze ter waarborg te gebruiken, op om het even welke manier. Het is de Klant uitdrukkelijk verboden om wijzigingen aan de producten aan te brengen, deze te verkopen of er op gelijk welke wijze over te beschikken. 

 

Zolang IT voor ondernemers beschikt over het eigendomsrecht van de geleverde Producten, in overeenstemming met de bepalingen van deze clausule, blijft de Klant aansprakelijk voor het onderhoud en de goede staat van deze Producten. De Klant verbindt zich er eveneens toe de producten op dergelijke wijze te behouden dat ze niet met andere producten kunnen worden verward en het te allen tijde duidelijk is dat de producten eigendom zijn van IT voor ondernemers. 

 

Artikel 7 – Vroegtijdige beëindiging van de overeenkomst  

In geval de overeenkomst tussen IT voor ondernemers en de Klant voorafgaandelijk aan de uitvoering éénzijdig door de Klant wordt verbroken, is de Klant aan IT voor ondernemers een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 30% van het volledige factuurbedrag, onverminderd het recht van IT voor ondernemers om de totale vergoeding van de bewezen schade in meer te vorderen.  

Indien de voorziene werken reeds een aanvang hebben genomen, is de Klant niet meer gerechtigd de overeenkomst tussentijds te beëindigen. IT voor ondernemers behoudt zich het recht voor om de gedwongen uitvoering van de overeenkomst af te dwingen. Indien de overeenkomst alsnog vroegtijdig wordt beëindigd, zal steeds de betaling van het reeds uitgevoerde deel van de overeenkomst verschuldigd zijn. Daarenboven is IT voor ondernemers tevens gerechtigd op een forfaitaire schadevergoeding van 15% van het saldo van de factuursom, onverminderd het recht van IT voor ondernemers om hoger geleden schade aan te tonen. 

Indien er tussen IT voor ondernemers en de Klant een overeenkomst tot stand is gekomen betreffende een (op maat gemaakt) Product, is er voor de Klant geen enkele mogelijkheid om de overeenkomst te ontbinden, neemt IT voor Ondernemers het Product onder geen beding terug en blijft de Klant gehouden tot integrale betaling van het factuurbedrag.  

 

IT voor ondernemers behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de overeenkomst onmiddellijk en zonder ingebrekestelling te ontbinden lastens de Klant in geval van faillissement, gerechtelijke reorganisatie of onvermogen in hoofde van de Klant. Ook in dat geval zal de Klant gehouden zijn tot betaling van de reeds uitgevoerde werken en zal een bijkomende schadevergoeding van 15% op het saldo van de totale aannemingssom verschuldigd zijn, onverminderd het recht van IT voor ondernemers om hoger geleden schade aan te tonen. 

 Artikel 8 – Garantie  

De Klant moet bij levering/afhaling overgaan tot een grondige inspectie van het Product om zichtbare gebreken of de incorrectheid van de levering onverwijld te melden, en dit uiterlijk binnen de 7 werkdagen na datum van de levering van het Product. 

De Klant geniet op de Producten van een garantie van [6 12 maanden] (dan wel 24 maanden indien uitdrukkelijk aangegeven) vanaf levering voor (verborgen) gebreken aan overstemming, waarbij deze garantietermijn aanvangt bij datum van levering. Deze garantie omvat de kosteloze herstelling of de vervanging van het gebrekkige Product.  

Indien evenwel zou blijken dat de herstelling of de vervanging niet mogelijk is, buiten verhouding zou zijn voor IT voor ondernemers of ernstige overlast zou berokkenen aan de Klant, dan verbindt IT voor ondernemers er zich toe om de Klant een passende prijsvermindering toe te staan of, bij ernstige niet-conformiteit, de overeenkomst te ontbinden en de gehele prijs terug te betalen, mits teruggave van het Product door de Klant aan IT voor ondernemers.  

Alle vorderingen voor gebreken aan overeenstemming dienen onmiddellijk te worden meegedeeld aan IT voor ondernemers doch uiterlijk binnen de twee kalendermaanden volgend op de dag van het vaststellen van het betreffende (verborgen) gebrek op straffe van verval van het recht om een dergelijke vordering in te stellen. Indien het defect of het gebrek zich manifesteert binnen de 6 maanden na de levering wordt dit geacht reeds te hebben bestaan bij de levering, tenzij IT voor ondernemers het tegendeel kan bewijzen. Na 6 maanden na de leveringsdatum zal de Klant zelf moeten bewijzen dat het gebrek reeds bij de levering aanwezig was.  

Naast de wettelijke garantie, geldt voor bepaalde Producten eveneens een fabrieksgarantie verleend door de producent en meegeleverd in de verpakking. Voor de uitoefening van deze garantie, dient de Klant aan de door de fabrikant gestelde voorwaarden te voldoen en zich rechtstreeks te wenden tot de producent.  

Uitsluiting van de garantie verleend door IT voor ondernemers: niet-conformiteit ontstaan als een gevolg van een ongeluk, een verergering van de toestand door nalatigheid, het gebruik van het Product in strijd met het doel en de bestemming waarvoor het werd ontworpen, het niet-naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, het doen van aanpassingen of wijzigingen aan het Product, hardhandig gebruik, foutieve montage, slecht onderhoud of abnormaal, commercieel, beroepsmatig, foutief of oneigenlijk gebruik, zal niet kunnen worden geremedieerd aan de hand van de wettelijke of commerciële garantie. Garantie geldt evenmin voor normale slijtage. Garantie wordt evenmin verleend na tussenkomst door een niet door IT voor ondernemers aangewezen derde. De Klant moet voor gebruik steeds zorgvuldig de gebruiksaanwijzing en/of montage- of onderhoudshandleiding doornemen. 

Artikel 9 – Overmacht  

IT voor ondernemers is niet aansprakelijk voor de niet-uitvoering of vertraging in de uitvoering van haar verplichtingen die te wijten is aan overmacht.  

Overmacht is elke omstandigheid buiten de wil en controle die de nakoming van de verplichtingen van IT voor ondernemers geheel of gedeeltelijk verhindert of onredelijk bezwaard. Hieronder wordt onder meer –en dus niet limitatief- begrepen: stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen, … 

In geval van overmacht:  

  • zal IT voor ondernemers de Klant hiervan op de hoogte brengen per mail; 
  • zullen de verplichtingen van IT voor ondernemers worden opgeschort voor de duur van de situatie van overmacht. Wanneer de situatie van overmacht invloed heeft op de levering van de Producten, zal IT voor ondernemers een nieuwe leverings- dan wel uitvoeringsdatum regelen met de Klant nadat de situatie van overmacht voorbij is;
  • heeft zowel de Klant als IT voor ondernemers de mogelijkheid om de overeenkomst te ontbinden, doch uitsluitend indien de situatie van overmacht meer dan 3 maanden heeft geduurd. In geval van annulatie ingevolge overmacht moet de Klant de desgevallend reeds ontvangen Producten terug bezorgen aan IT voor ondernemers en zal IT voor ondernemers de reeds gedane betalingen terugstorten naar de Klant binnen de 14 kalenderdagen na ontvangst van de Producten. IT voor ondernemers zal de Klant terugbetalen met hetzelfde betaalmiddel dat de Klant heeft gebruikt om te betalen. In dergelijk geval van ontbinding, bestaat er in geen geval een verplichting tot schadevergoeding.

 

 

Artikel 10 – Aansprakelijkheid 

IT voor ondernemers zal in geen geval aansprakelijk zijn voor enige schade welke verband houdt met het gebruik van de door haar geleverde Producten of diensten of van de daarmee verband houdende informatie, noch voor enige andere schade welke niet het rechtstreekse en onmiddellijke gevolg is van een fout van IT voor ondernemers, zoals, doch niet beperkt tot, communicatiekosten, inkomstenverlies, vorderingen van derden, verlies van gegevens, schade en/of defecten te wijten aan materialen of informatie verstrekt door de Klant of derden.  

 

In geen geval zal IT voor ondernemers aansprakelijk zijn voor gebreken in het materiaal, de hardware, de randapparatuur of -software waarin de door haar geleverde Producten werden geïmplementeerd door of op instructie van de Klant.  

 

De aansprakelijkheid van IT voor ondernemers met betrekking tot rechtstreekse schade zal beperkt zijn tot herstel in natura. Indien geen herstel in natura meer mogelijk is, zal de aansprakelijk van IT voor ondernemers beperkt zijn tot het bedrag dat in het desbetreffende geval gedekt is door de verzekering-BA-uitbating en/of BA-na-levering van IT voor ondernemers. Indien, om welke reden ook, geen dekking onder de verzekering-BA-uitbating en/of BA-na-levering kan worden ingeroepen, is iedere aansprakelijkheidsvordering in hoofdsom, intresten en kosten, beperkt tot de helft van het bedrag dat de Klant heeft betaald voor de onder de relevante overeenkomst verkochte Producten of diensten.  

 

De Klant verklaart door IT voor ondernemers volledig op de hoogte te zijn gebracht inzake karakteristieken, bediening, gebruiksmogelijkheden en -beperkingen van de apparatuur en/of software, alsook inzake de problemen van aanpassing, installatie/integratie en uitbreiding die zich kunnen stellen, en ziet af van elke vordering tegen IT voor ondernemers terzake. 

 

IT voor ondernemers is niet verantwoordelijk voor de keuze en de geschiktheid van de apparatuur en/of software om de beoogde resultaten te bekomen. 

 

Bij installaties of prestaties door IT voor ondernemers i.v.m. internet, kan IT voor ondernemers in geen geval verantwoordelijk gesteld worden voor de gevolgen van het gebruik van internet, noch voor “hacking”, misbruik van informatie, beschadiging of verlies van gegevens, de inhoud van de website(s) van de Klant en de conformiteit ervan met bestaande wetgeving en reglementering, kwaliteit van de telefoonverbinding of de gehuurde lijn, e.d. 

 

Kosten aangerekend door derden kunnen op geen enkele manier op IT voor ondernemers verhaald worden tenzij mits voorafgaand schriftelijk akkoord. 

 

Artikel 11 – Klachtenprocedure 

Als de Klant klachten heeft, kan de Klant contact opnemen met IT voor ondernemers via het volgende e-mailadres info@itvoorondernemers.be

Artikel 12 – Varia  

IT voor ondernemers behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te allen tijde te kunnen wijzigen, dit zonder voorafgaande kennisgeving, onder voorbehoud dat deze wijzigingen op haar website worden weergegeven. Deze wijzigingen zullen van toepassing zijn op elke offerte, elke overeenkomst of elke bestelling van Producten en/of diensten die nadien wordt geplaatst. 

 

Indien een bepaling uit deze Algemene Voorwaarden nietig, ongeldig, niet afdwingbaar of onwettig wordt bevonden, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. De leemte die ontstaat in de algemene voorwaarden als gevolg van de nietige, ongeldige, niet afdwingbare of onwettige bepaling zal conform de geldende wetgeving worden opgevangen door de toepassing van een geldige bepaling die de oorspronkelijke economische opzet van de initiële bepaling het dichtst benadert. 

Het feit dat IT voor ondernemers of de Klant nalaat de strikte toepassing van één of meerdere van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden te eisen, kan niet worden beschouwd als een stilzwijgende afstand van de rechten waarover zij beschikt en verhindert niet om later de strikte naleving ervan te eisen.  

Artikel 13 – Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank 

Deze Algemene Voorwaarden zijn onderworpen aan het Belgisch recht. De overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, moeten worden uitgelegd en worden geïnterpreteerd conform het Belgisch recht. 

Behoudens andersluidend dwingend recht, behoren alle geschillen tussen partijen omtrent overeenkomsten die aan deze Algemene Voorwaarden zijn onderworpen, uitsluitend tot de bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement Hasselt. 

 

Versie 03 januari 2024