Privacy policy

PRIVACYBELEID IT VOOR ONDERNEMERS – VERSIE 001

 1. Algemeen

IT voor ondernemers BV, Moffelstraat 3, 3900 Pelt, met ondernemingsnummer 1003.158.063 en e-mailadres info@itvoorondernemers.be neemt de in dit privacybeleid genoemde maatregelen om uw privacy te beschermen in overeenstemming met de vigerende privacywetgeving waaronder begrepen de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 (hierna “AVG”) en de Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens. Wij vinden de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van onze gebruikers belangrijk. Met dit privacybeleid willen we u zo goed mogelijk informeren over welke gegevens wij verzamelen en verwerken, waarom we dat doen, hoe lang wij ze bewaren en hoe u er controle over heeft. 

Dit privacybeleid geldt alleen voor de persoonsgegevens die wij als verwerkingsverantwoordelijke verwerken in relatie tot onze diensten. Het is van toepassing wanneer je een bezoek brengt aan onze website www.itvoorondernemers.be (hierna “Website”) of op een andere wijze gebruik maakt van onze producten en diensten. Ook de persoonsgegevens van ex-klanten en prospecten worden zo goed en zorgvuldig mogelijk behandeld en beveiligd, conform dit privacy beleid. 

Door gebruik te maken van onze Website wordt u geacht op de hoogte te zijn van de bepalingen en maatregelen in dit privacybeleid. IT voor ondernemers behoudt zich het recht voor om dit privacybeleid te allen tijde aan te passen, mits zij de gebruikers hiervan op de hoogte stelt via de website of per e-mail. De wijzigingen worden automatisch van kracht na publicatie. 

De verwerking van de persoonsgegevens door IT voor ondernemers is onderworpen aan het Belgisch recht. 

 1. Verwerking van persoonsgegevens 

Onder ‘verwerking van gegevens’ verstaan we elke verwerking van persoonsgegevens. Het begrip ‘verwerking’ dekt onder andere het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, actualiseren, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verspreiden of op eender welke manier ter beschikking stellen, archiveren, wissen of uiteindelijk vernietigen van persoonsgegevens. 

Onder ‘persoonsgegevens’ verstaan wij iedere informatie betreffende een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, zoals een naam, identificatienummer, geboortedatum en -plaats, … en alle informatie die u ons zelf geeft en ons toelaat u te identificeren. 

IT voor ondernemers is de verantwoordelijke voor de verwerking van onderstaande persoonsgegevens en controleert de verwerking die andere partijen op haar vraag en/of instructie uitvoeren. 

Zoals de wet voorschrijft, verwerken wij geen gevoelige gegevens zoals onder andere gegevens over uw raciale of etnische afkomst, politieke opvattingen, seksuele voorkeuren en gezondheid. 

We verwerken persoonsgegevens voor diverse doeleinden, waarbij telkens enkel de persoonsgegevens worden verwerkt die noodzakelijk zijn om het beoogde doel te realiseren. 

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende concrete doelen: 

 • Het leveren van diensten: Het beheer van de klantenadministratie met het oog op het verlenen van diensten. Wij verwerken onderstaande persoonsgegevens in het kader van de uitvoering van een contract of overeenkomst, bijvoorbeeld in het kader van een dienst die u hebt gevraagd:
 • Identificatiegegevens van u en een aantal van uw werknemers (Naam & voornaam, bedrijfsnaam, rechtsvorm, BTW-nummer)
 • Adres
 • Financiële gegevens (betalingsgegevens)
 • Contactgegevens (e-mailadres, telefoonnummer)
 • (Direct) marketing: Wij verwerken onderstaande persoonsgegevens om u contacteren voor marketingdoeleinden en u informeren over (nieuwe) diensten, acties en aanbiedingen van IT voor ondernemers en baseren ons hiervoor op uw toestemming of ons gerechtvaardigd belang van ondernemerschap:
 • Voornaam & naam
 • IP-adres
 • Mailadres
 • Om fraude en/of misbruik van en op onze Website te bestrijden: Wij baseren ons op ons gerechtvaardigd belang om fraude en misbruik te voorkomen en bestrijden om volgende persoonsgegevens te verwerken:
 • Voornaam & naam
 • IP-adres
 • Mailadres
 • Marktonderzoek en analyse: Wij kunnen uw persoonsgegevens op geanonimiseerde wijze gebruiken om onze producten en diensten te evalueren. IT voor ondernemers baseert zich op haar gerechtvaardigd belang van ondernemerschap om persoonsgegevens.
 • Gebruik van Website: Bepaalde gegevens kunnen op geautomatiseerde wijze worden verwerkt wanneer u gebruik maakt van onze Website door het gebruik van cookies of andere systemen die informatie (Zie onze cookiepolicy voor meer informatie). Wij baseren ons voor de verwerking van onderstaande gegevens op ons gerechtvaardigd belang van ondernemerschap.

Afhankelijk van de gebruikte dienst of toepassing kan het gaan om volgende gegevens: 

 • IP-adres
 • Locatiegegevens: met deze gegevens kunnen we de locatie waar u zich bevindt (bij benadering) vaststellen;
 • Tijdstip, frequentie en duur van gebruik;
 • Hoe u gebruik maakt van onze Website;
 • Hoe u op onze Website bent terechtgekomen (via welke referrer of zoekwoord);
 • Of u gebruiker bent van adblocker software bij het bezoeken van onze Websites;
 • Welk toestel of device, welke systeemsoftware of browser u gebruikt.

Wij gebruiken deze gegevens onder meer om u als klant een betere en gepersonaliseerde ervaring te kunnen bieden en om onze aanbiedingen en producten te kunnen aanpassen en verbeteren. 

 • Om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen: Het kan gebeuren dat wij in het kader van een wettelijke verplichting bepaalde persoonsgegevens over u dienen te verzamelen en/of mee te delen aan overheidsinstanties. In het kader van een politioneel of gerechtelijk onderzoek kunnen wij worden verplicht om bepaalde gegevens op een vertrouwelijke manier aan de nodige overheden mee te delen. Ook voor onze boekhoudverplichtingen dienen wij bepaalde gegevens te bewaren.
 • Identificatiegegevens (naam, voornaam, rijksregisternummer)
 • Financiële gegevens (betalingsgegevens)

De juridische grondslag waarop IT voor ondernemers zich beroept is telkenmale aangegeven bij de verwerkingsactiviteit en wordt onderlijnd. 

 1. Bewaarbeleid

IT voor ondernemers zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan wettelijk is toegelaten en dan noodzakelijk is voor de doeleinden vermeld in dit privacybeleid. 

Voor persoonsgegevens van gebruikers van onze Website geldt volgend bewaarbeleid:  

 • Klantenbeheer: 10 jaar na het einde van de overeenkomst;
 • Direct marketing: 3 jaar na het laatste betekenisvolle contact, met dien verstand dat een hernieuwing van deze termijn mits uw toestemming mogelijk is
 • Leveranciersbeheer: 10 jaar na het einde van de leveranciersrelatie;
 • De naleving van onze wettelijke verplichtingen: bewaring conform de wettelijke termijn.

Na afloop van de hierboven omschreven termijnen zal IT voor ondernemers uw persoonsgegevens anonimiseren of verwijderen. 

 1. Beveiliging van uw persoonsgegevens

IT voor ondernemers neemt de passende en nodige organisatorische en technische veiligheidsmaatregelen om uw persoonsgegevens en privacy te beschermen, om zo het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging van informatie die wij ontvangen te voorkomen. Dit is een middelenverbintenis en geen resultaatsverbintenis. 

Onze Website kan verwijzen naar links van websites van derden (bijvoorbeeld: sociale media platformen) waarvan de gebruiksvoorwaarden niet onder het toepassingsgebied van dit privacybeleid vallen. Lees aandachtig hun beleid inzake de bescherming van uw persoonsgegevens. 

 1. Delen van persoonsgegevens met andere partijen

Wij verkopen of geven geen persoonsgegevens door aan derde partijen of commerciële partners tenzij: 

 • er een wettelijke verplichting is tot doorgave van persoonsgegevens of op verzoek van gerechtelijke autoriteiten of politiediensten.
 • u ons daar toelating voor geeft.

Indien IT voor ondernemers op andere wijze dan hierboven vermeld persoonsgegevens aan derden zou doorgeven, dan zal dit steeds met een expliciete communicatie gebeuren waarin u toelichting wordt gegeven over de derde, de doeleinden van de doorgave en de verwerking. Waar wettelijk vereist, bekomen wij uw uitdrukkelijke toestemming. U heeft ook steeds een mogelijkheid tot verzet. 

 1. Internationale doorgifte van persoonsgegevens

Wat betreft de internationale doorgifte van persoonsgegevens, beschermen wij uw gegevens conform het beschermingsniveau vereist door de Europese regelgeving. 

Voor de organisatie van onze ICT-diensten en marketing-diensten doet IT voor ondernemers beroep op externe dienstverleners die voor een beperkt deel van de verwerking de persoonsgegevens opslaan buiten de Europees Economische Ruimte. 

Een doorgifte buiten de Europees Economische Ruimte zal steeds conform de bepalingen van de AVG gebeuren. 

 1. Uw rechten

U kan ons steeds contacteren voor de uitoefening van volgende rechten (op voorwaarde dat u dit op een redelijke manier doet en binnen de wettelijke grenzen): 

 • U heeft een recht op inzage van uw persoonsgegevens. Dit laat u toe na te gaan welke persoonsgegevens wij verwerken
 • U heeft een recht op verbetering van uw persoonsgegevens. Dit laat u toe onjuiste of onvolledige persoonsgegevens te verbeteren of aan te vullen.
 • U heeft een recht op verwijdering van uw persoonsgegevens. Dit laat u toe persoonsgegevens die wij verwerken, definitief te wissen. Wij zijn niet altijd verplicht en mogen in bepaalde gevallen uw persoonsgegevens niet wissen – dit recht geldt enkel in de gevallen en in de mate voorzien door de wet. Indien de verwerking van uw persoonsgegevens noodzakelijk is om een lopende overeenkomst verder uit te voeren, zullen uw gegevens in elk geval pas verwijderd worden na afloop van de tienjarige verjaringstermijn voor contractuele aansprakelijkheid.
 • U heeft een recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit laat u toe om ons het gebruik van uw persoonsgegevens te bevriezen, zonder dat wij deze te wissen. Wij zijn niet altijd verplicht en mogen in bepaalde gevallen uw persoonsgegevens niet wissen – dit recht geldt enkel in de gevallen en in de mate voorzien door de wet.
 • U heeft een recht van bezwaar. Dit laat u toe u te verzetten tegen de verdere verwerking van uw persoonsgegevens. 
 • U heeft het recht steeds uw toestemming in te trekken wanneer de verwerking van uw persoonsgegevens plaatsvindt op basis van uw toestemming.
 • U heeft steeds het recht om u te verzetten tegen het verwerken van je persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden.
 • U heeft een recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit laat u toe uw persoonsgegevens vlot van één verwerkingsverantwoordelijke naar een andere te verplaatsen, te kopiëren of door te sturen. Dit recht kan enkel worden uitgeoefend wanneer de verwerking berust op uw toestemming of op een overeenkomst die wij met u afsloten. 

Voor de uitoefening van uw rechten, kan u per e-mail contact met ons opnemen via info@itvoorondernemers.be ofwel via onderstaande contactgegevens:  

IT voor ondernemers BV  

Moffelstraat 3, 3900 Pelt  

 1. Cookiebeleid 

Wij maken gebruik van online technologieën die ons in staat stellen om de gebruikerservaring voor bezoekers van onze website te verbeteren, zodat wij onze onlinediensten zo interessant mogelijk voor u kunnen maken. Dit stelt ons ook in staat om meer te weten te komen over uw gebruik van onze website en over jouw voorkeuren en interesses. Hoe wij deze informatie precies mogen gebruiken, kan je terugvinden in de cookiepolicy dewelke terug te vinden is op onze Webiste. 

 1. Vragen en klachten

Door de Website te bezoeken of het invullen van het contactformulier, aanvaardt u ons Privacybeleid en stemt u ermee in dat IT voor ondernemers uw persoonsgegevens verzamelt en verwerkt in overeenstemming met dit Privacybeleid. Dit Privacybeleid kan steeds gewijzigd worden, het is dan ook aangeraden om regelmatig na te gaan of er wijzigingen zijn gebeurd. 

Mocht u verder nog vragen of opmerkingen hebben met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens, neem gerust contact met ons op via volgens e-mailadres info@itvoorondernemers.be.  

Indien u van mening is dat wij bij de verwerking van uw persoonsgegevens op een onrechtmatige wijze gehandeld hebben, of niet of op onvoldoende wijze tegemoetgekomen zijn  aan uw verzoek(en), kan u klacht indienen bij de nationale gegevensbeschermingsautoriteit via volgende contactgegevens: 

Drukpersstraat 35, 1000 Brussel 
Tel: +32 (0)2 274 48 00 
Fax: +32 (0)2 274 48 35 
Website GBA – via de volgende LINK